do góryMłodzi Odkrywcy Sekretów Nauki


  Projekt Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych .

  Głównym założeniem projektu jest:

  • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
  • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
  • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej  i przyszłej orientacji zawodowej;
  • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków  w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
  • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

   Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

  • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
  • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
  • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
  • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
  • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
  • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
  • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

  Efektem realizacji projektu będzie:

  • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
  • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
  • Wsparcie 40 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

  W Publicznej Szkole Podstawowej utworzono siedem grup projektowych:

  • rozwijające kompetencje kluczowe (K-K)

  prowadząca pani Jolanta Ślęzak

  prowadząca pani Beata Sowa

  • oparte na nauczaniu eksperymentalnym (EKS)

  prowadząca pani Mirela Kania

  prowadząca pani Maria Nawrot

  prowadząca pani Elżbieta Radziewicz

  • wykorzystujące nowe technologie (TiK)

  prowadząca pani Sylwia Gallus

  prowadząca pani Marzena Kotynia


  Galeria zdjęć:

  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki