do góryNAUKA w czasie pandemii- ważne informacje!


   Szanowny Rodzicu, Drogi Uczniu!

  Przed nami nowy rok  szkolny, który rozpoczynamy w nietypowych warunkach. Z powodu epidemii koronawirusa, aby chronić zdrowie uczniów i pracowników szkoły, musieliśmy wprowadzić zasady bezpieczeństwa. Reguły obowiązują każdego dnia. Od poniedziałku do piątku należy pamiętać o tym, że:

  1. Codziennie rano, przed wejściem do szkoły dokonuje się u uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym (pomiaru temperatury u ucznia dokonuje się po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego).
  2. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego rodzice odprowadzający  dzieci są proszeni o niewchodzenie na teren budynku.
  3.  Każdy kto wchodzi na teren szkoły musi pamiętać o włożeniu maseczki ochronnej  i dezynfekcji rąk. (Płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją użycia znajduje się przy każdym wejściu do szkoły).
  4. Uczniowie klas I - III wchodzą/wychodzą ze szkoły głównym wejściem.
  5. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą/wychodzą ze szkoły wejściem bocznym (od podwórka).
  6. Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów wprowadziliśmy podział terenu szkoły:
  1. Klasy młodsze (I-III) przebywają na parterze. W czasie przerw wychodzą na podwórko wyjściem głównym i ten czas na świeżym powietrzu spędzają obok wejścia do sali gimnastycznej. Wracają ta samą drogą.
  2. Uczniowie klas starszych (IV-VIII) mają do dyspozycji I oraz II piętro w szkole.  W czasie przerw wychodzą na świeże powietrze wejściem bocznym (od podwórka) i kierując się w stronę „Orlika” spędzają przerwę w lasku (przy boiskach). Wracają ta samą drogą

  A TERAZ …….  WAŻNE  PYTANIA  I  ODPOWIEDZI

  1. Jakie zasady obowiązują w czasie zajęć lekcyjnych?
  • Każdej klasie przydzielono salę lekcyjną, w której odbywają się wszystkie lekcje (z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego).
  • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych. Mają obowiązek posiadać własne długopisy, linijki, cyrkle, ołówki itd.
  • Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów (np. zabawek, kart, piłeczek).
  • Z atlasów można korzystać tylko w rękawiczkach lub po uwzględnieniu dwudniowej kwarantanny dla książek (o tym zadecyduje nauczyciel)
  • Nauczyciele rozdają uczniom materiały dydaktyczne tj. karty pracy, zestawy ćwiczeń, sprawdziany itp. po wcześniejszej dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach.
  • W czasie zajęć wychowania fizycznego ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
  1.  Kiedy (w jakich sytuacjach) uczeń musi nosić maseczkę ochronną?
  • Uczeń musi  nosić maseczkę w czasie przerw- w miejscach wspólnie użytkowych: na korytarzach, w szatniach i toaletach, ponieważ wtedy niemożliwe jest zachowanie właściwego dystansu.
  • W kolejce do autobusu szkolnego.
  1. Kiedy (w jakich sytuacjach) uczeń nie musi nosić maseczki ochronnej?
  • Nie ma obowiązku noszenia maseczek w czasie przerw, które uczeń spędza na świeżym powietrzu lub innych zajęciach organizowanych na zewnątrz.
  1.  Czy uczeń musi mieć włożoną maseczkę w czasie lekcji?
  • W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie nie muszą zakładać maseczek, przy czym wskazane jest, by skorzystać z maseczki  w momencie, kiedy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, na przykład:
  1. nauczyciel podchodzi do ucznia – uczeń do nauczyciela
  2. w bezpośrednim kontakcie nauczyciel wspomagający- uczeń,

  Wskazanie do osłony ust i nosa dotyczy zarówno ucznia jaki nauczyciela.

  1. Kiedy trzeba  myć/dezynfekować ręce? O jakich zasadach higieny należy pamiętać?
  • Ręce należy myć wodą z  mydłem lub dezynfekować płynem po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza, przed wejściem do stołówki, świetlicy i szatni oraz po skorzystaniu z toalety.
  • Należy pamiętać o osłanianiu ust i nosa  w czasie kichania lub kaszlu, oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
  1. Gdzie w szkole znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk?
  • Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się: przy drzwiach wejściowych do szkoły, przy szatni, przed wejściem do stołówki, przy sali świetlicy szkolnej oraz na korytarzach.
  1. Czy w szkole przeprowadza się dezynfekcję sal lekcyjnych, sprzętu sportowego, uchwytów, klamek, poręczy itp.?
  • W szkole prowadzi się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itd.
  1. Gdzie należy wyrzucić zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki ochronne?
  • Zużyte środki ochrony osobistej (jednorazowe maseczki higieniczne lub/i rękawiczki), które uczeń chce wyrzucić w szkole, należy umieszczać tylko w specjalnie oznaczonych pojemnikach na odpady.
  1. Jakie zasady obowiązują w stołówce szkolnej, podczas wydawania i spożywania obiadów?
  • Przed wejściem do stołówki uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk.
  • Posiłki oraz sztućce wydaje uczniom wyłącznie personel kuchenny.
  • W trakcie wydawania porcji obiadowych personel kuchenny ma obowiązek włożenia maseczki i rękawiczek ochronnych.
  • Uczniowie nie mogą wchodzić do kuchni. Zabroniona jest samoobsługa.
  • Uczniowie  spożywają posiłek z rówieśnikami z tej samej klasy.
  1.  Jakie zasady obowiązują w czasie zajęć świetlicy szkolnej?
  • W czasie zajęć świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z gier planszowych, klocków i innych zabawek (tych przedmiotów nie można skutecznie umyć/uprać/dezynfekować).
  • Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ( np. kredkami, mazakami, farbkami itp.).
  1.  Dlaczego uczniowie nie powinni wchodzić do sekretariatu/pokoju nauczycielskiego?
  • Uczniowie nie powinni wchodzić do sekretariatu/pokoju nauczycielskiego, ponieważ jesteśmy zobowiązani ograniczyć kontakty uczniów z pracownikami i nauczycielami do niezbędnego minimum. Uczeń jest proszony o to, by zapukał i zaczekał do momentu, aż pracownik szkoły/nauczyciel otworzy mu drzwi.

                                              

  1.  Czy w czasie przerw uczniowie mogą odwiedzać kolegów z innych klas w ich salach?
  • W czasie przerw uczniowie nie mogą wchodzić do sal innych klas (twój kolega powinien wyjść ze swojej sali, byście mogli się spotkać).
  1.  O jakich zasadach powinny pamiętać osoby trzecie (np. mama, tata) odwiedzające szkołę?
  • Aby wejść na teren szkoły należy  użyć dzwonka, znajdującego się przy głównym wejściu do budynku i poczekać na pojawienie się  pracownika, który otworzy drzwi.
  • Wszystkie osoby odwiedzające szkołę mają obowiązek dezynfekcji rąk i włożenia maseczki ochronnej przed wejściem do budynku.
  • Pracownik szkoły może poprosić odwiedzającego o zgodę na  wykonanie pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
  • Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze, którym jest sekretariat, gabinet dyrektora szkoły i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
  • Sprawy indywidualne najlepiej będzie załatwiać po wcześniejszym (telefonicznym) uzgodnieniu terminu spotkania.
  1.  Czy w roku szkolnym 2020/2021 będą odbywać się spotkania  z rodzicami?
  • Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego,   w bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami będą odbywać  się… ale  w trybie on-line.
  • Stały kontakt rodzica z wychowawcą ucznia oraz nauczycielami przedmiotu będzie zapewniony za pośrednictwem e- dziennika, zeszytu korespondencji oraz telefonicznych konsultacji z nauczycielem.

  Prosimy o przestrzeganie w/w zasad dla dobra własnego, naszych rodzin i ogółu społeczeństwa.

  BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI !

   

  Procedura bezpieczeństwa stosowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły wprowadzona ze względu na wznowienie zajęć stacjonarnych od 1.09.2020 r. tj. po okresie ograniczenia funkcjonowania szkół znajduje się na stronie BIP szkoły https://bip.psppopielow.pl/akty-prawne

   


  Galeria zdjęć:

  • NAUKA w czasie pandemii- ważne informacje!