Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja- uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2023/2024

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej przy PSP w Popielwie, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/798/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 27.01.2023 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2023/2024 zostali do niej przyjęci.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 38 zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i 1 wniosek kandydata spoza obwodu.

  Przyjęła do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2023/2024 - 39 kandydatów.

   


  Galeria zdjęć:

  • Rekrutacja- uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2023/2024  2023-04-18 20:11:57