Uczniowie przyjęci do klasy I - rok szkolny 2020/2021

    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działająca przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020r., Zarządzeniem Nr 0050/241/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2020r. oraz  Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2020/2021 zostali do niej przyjęci.

    Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 30 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 0 wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Przyjęła do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2020/2021 30 kandydatów.


    Galeria zdjęć: