Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Vademecum ósmoklasisty - o egzaminie

   

  PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

  UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

  1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.3 , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

  2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowa-dzany w terminie głównym:

  - 24 maja 2022r. – język polski ( egzamin trwa 120 min. )

  - 25 maja 2022r. – matematyka ( egzamin trwa 100 min. )

  - 26 maja 2022r. – język obcy nowożytny ( egzamin trwa 90 min. )

  3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

  albo

  b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

  Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępu-je w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

  4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  5. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

  6. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

  7. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

   

  Więcej informacji:

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


  2019-03-10 17:51:09