do góryDeklaracja dostępności


  Wstęp Deklaracji

  Publiczna Szkoła Podstawa w Popielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strony Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie.

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

  Serwis dostępny jest pod adresem: https://psppopielow.pl

  Data publikacji strony internetowej: 08.03.2010 r.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.09.2020 r.

  Strona internetowa jest częściowo dostępna. Nie wszystkie teksty są dostępne. Nie posiada odpowiednich kontrastów.

  Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

  Anna Drzewiecka-Skowicka

  Mail: psp.popielow@popielow.pl

  Telefon: 77 4692 026

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do www.rpo.gov.pl.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, ul. Powstańców 14

  • Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą pochylnią w części tylnej obiektu – przy Sali gimnastycznej.
  • Wewnątrz obiektu znajduje się urządzenie do przewozu osób na wózkach na klatce schodowe ( podnośnik schodowy składany ) oraz podnośnik pionowy na sali gimnastycznej.
  • Pochylnia zewnętrzna do obiektu. Pochylnia z balustradą obustronną i pochwytami na wysokości 75 i 90 cm.
  • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w Sali gimnastycznej.
  • Brak systemu informacji głosowej.
  • Brak pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ( za wyjątkiem podnośnika dla osób niepełnosprawnych ) oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych na obsługę interesanta istnieje możliwość wejścia z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem,
  • Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły w Popielowie, ul. Powstańców 14, 46-090 Popielów w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

   

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie nie posiada aplikacji mobilnych.