Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Vademecum ósmoklasisty - repetytorium

  Egzamin ósmoklasisty: język polski

  Lista lektur obowiązkowych dla ósmoklasistów:

  Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”

  Aleksander Fredro, „Zemsta”

  Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

  Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”

  Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Pan Tadeusz" (całość)

  Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”

  Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik"

  Juliusz Słowacki, „Balladyna”

  wiersze wybranych poetów


   

  Uczniowie podczas pisania wypracowania na egzaminie z języka polskiego mogą wykorzystać znajomość tekstów lektur usuniętych z listy lektur obowiązkowych. Mowa tutaj o następujących pozycjach:

  wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego

  wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza

  Ignacy Krasicki, "Żona modna"

  Sławomir Mrożek, "Artysta"

  Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace"

  Melchior Wańkowicz, "Ziele na kraterze" (fragmenty), "Tędy i owędy" (wybrany reportaż)


   

  BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

  W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

  CZĘŚĆ 1

  W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

  tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),

  tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

  oraz odnoszące się do nich zadania.

  Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

  W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

  wnioskowania,

  argumentowania,

  formułowania opinii.

  Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

  kulturowych (np. interpretacji plakatu),

  literackich (np. rozumienia sensu utworów),

  językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

  CZĘŚĆ 2

  W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

  temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)

  temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka)

   

  Egzamin ósmoklasisty: matematyka

  CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

  Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 zadań.

  W arkuszu jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte (około 15), a po nich – zadania otwarte (około 6).

  Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się mniej więcej połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje się za rozwiązanie zadań otwartych.

  Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymuje się maksymalną liczbę punktów.

  CO SPRAWDZA EGZAMIN Z MATEMATYKI?

  Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli:

  umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce,

  znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania),

  zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania.

  W arkuszu spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania.


   


   

  Egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny

  EGZAMIN W PIGUŁCE

  Poziom: w okresie przejściowym (do 2021 roku) będzie obowiązywał poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi – B1). Poziom został opisany za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

  Sprawdzane umiejętności: zadania w arkuszu egzaminacyjnym stają się bliższe rzeczywistości. Wprowadzono zadania sprawdzające umiejętność przetwarza-nia informacji (przekazywanie informacji szczegółowych, wyjaśnianie danych, przetwarzanie tekstu, tłumaczenia).

  BUDOWA ARKUSZA

  1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu

  To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
  Podstawę zadań stanowią krótkie teksty, adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzane dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

  2. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania

  To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
  Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym, częściowo także na krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.

  3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych

  To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
  Zadania są oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

  4. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa

  To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
  Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

  5. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

  To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.


   


   


   


  2019-03-10 17:51:58